Convert FC layers to Fully Conv layers - Tech It Yourself

Hot

Sunday, 9 August 2020

Convert FC layers to Fully Conv layers

def to_fully_conv(model):
  new_model = Sequential()
  input_layer = InputLayer(input_shape=(None, None, 3), name="input_new")
  new_model.add(input_layer)
  index = 0
  for layer in model.layers:
    layer._name = layer._name + str(index)
    index += 1
    if "InputLayer" in str(layer):
      continue
    elif "Flatten" in str(layer):
      flattened_ipt = True
      f_dim = layer.input_shape
    elif "Dense" in str(layer):
      input_shape = layer.input_shape
      output_dim = layer.get_weights()[1].shape[0]
      W,b = layer.get_weights()
      if flattened_ipt:
        shape = (f_dim[1],f_dim[2],f_dim[3],output_dim)
        new_W = W.reshape(shape)
        new_layer = Convolution2D(output_dim,
                     (f_dim[1],f_dim[2]),
                     strides=(1,1),
                     activation=layer.activation,
                     padding='valid',
                     weights=[new_W,b])
        flattened_ipt = False
      else:
        shape = (1,1,input_shape[1],output_dim)
        new_W = W.reshape(shape)
        new_layer = Convolution2D(output_dim,
                     (1,1),
                     strides=(1,1),
                     activation=layer.activation,
                     padding='valid',
                     weights=[new_W,b])
    else:
      new_layer = layer
    new_model.add(new_layer)
  return new_model

No comments:

Post a Comment

Thường mất vài phút để quảng cáo xuất hiện trên trang nhưng thỉnh thoảng, việc này có thể mất đến 1 giờ. Hãy xem hướng dẫn triển khai mã của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Ðã xong